מדיניות השאלה

מצטרפים לספרייה

מצטרפים לספרייה

Loans policy

Guarantee letter

 יש למלא את טופס התחייבות ולהעבירו לספרייה (אפשר במייל)
להורדת כתב התחייבות בפורמט PDF